VOORZIENINGEN-VEILIGHEID


Kostverloren 

Stadsgemiddelde: 

"Nieuw Lokaal Akkoord 2.0, Mensen Maken Stad!"


Tevredenheid over basisonderwijs 98% 87%

Tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen 81% 67%

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 43% 48%

Overlast groepen jongeren 8% 11%

Kostverloren heeft één basisschool en één buitenschoolse opvang
binnen de wijk. Deze instellingen zijn onderdeel van het
 Vensterschoolverband Schilderswijk, waar ook de speeltuinvereniging in deelneemt.
De Vensterschool is een goed functionerend samenwerkingsverband
waarbij professionals elkaar makkelijk weten te vinden en snel kunnen
handelen wanneer dit nodig is.
 De speeltuinvereniging is aan de rand
van de wijk gevestigd en organiseert wijkactiviteiten voor jong en oud
in het Kostverlorenkwartier dat als buurtcentrum functioneert. Verder
zijn er drie speelvoorzieningen in de wijk aanwezig. Nu de parkzijde zo
fraai is geworden valt veel mensen op dat het schoolplein aan de zijde
van de Van Ruysdaelstraat onder de maat is.


VEILIGHEID:
EEN VEILIGE WIJK
Kostverloren Stadsgemiddelde
Overlast cijfer 3,7 3,2
Drugsoverlast 5% 8%
Overlast door omwonenden 14% 10%
Vernielingen 17% 29%
Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 17% 19%
Perceptie inbraak in woningen 5% 8%
Cijfer dreiging 1,3 1,4
Kostverloren is een veilige wijk, de veiligheidsscores liggen rond het
stedelijk gemiddelde. Sinds kort wordt e
r geklaagd over jongeren uit
andere wijken die overlast veroorzaken.


INTEGRATIE EN SOCIALE SAMENHANG:
DORPSGEVOEL

Kostverloren Stadsgemiddelde
Cijfer sociale samenhang 5,7 6,0
Medeverantwoordelijkheid buurt (j/n) 81% 84%
In Kostverloren zijn wel gebouwen voor sociale voorzieningen aanwezig,
maar de bemensing is er in beperkte mate (kinder-, jongeren-, ouderen-
en opbouwwerkers). Er bestaat vooral behoefte aan ondersteuning
door opbouwwerk en beheer van de gebouwen.
 Er zijn weinig
ouderenvoorzieningen en voor ouderen geschikte woningen in de wijk
aanwezig. Sommige ouderen dreigen in een isolement te geraken.
In Kostverloren heerst van oudsher een dorpsgevoel. Dit zorgt ervoor
dat er onder de oorspronkelijke bewoners veel binding is met de wijk
en met elkaar. Regelmatig worden er wijkactiviteiten voor jong en oud
georganiseerd, door alle organisaties in de wijk, waar veel buurtbewoners
op af komen. Daar staat tegenover dat nieuwe bewoners weinig
binding met de wijk en de oorspronkelijke bewoners hebben, terwijl
nieuwe gezinnen wel kiezen voor de school in de wijk. 

Uit de Leefbaarheidsmonitor
blijkt ook dat de wijk minder dan gemiddeld scoort op
het contact met buurtgenoten.
Het cijfer voor sociale samenhang ligt
op het stedelijk gemiddelde. In Kostverloren is een wijkgroep actief
die momenteel de mogelijkheden voor samenwerking met de
Schildersbuurt onderzoekt. Verder is er een actieve huurdersvereniging.
Het Kostverlorenkwartier functioneert als buurtcentrum.


CONCLUSIE:
GENOEG VERBETERD, WEL VASTHOUDEN

Kostverloren is een wijk waar de wijkvernieuwing duidelijk veel ten
positieve heeft veranderd.
Nieuwe woningen, het opknappen van de winkelstrip en de vernieuwing
van de vensterschool zijn hiervan voorbeelden. Wel is duidelijk dat er
voor oudere bewoners eigenlijk geen geschikte woningen in de wijk
meer zijn te vinden. Zorg voor de openbare ruimte blijft geboden en
ook de verkeersveiligheid aan de randen van de wijk kan op onderdelen
worden verbeterd.
De wijk kent goede voorzieningen maar het is zaak om de bemensing
hiervan niet uit het oog te verliezen. Voor de komende jaren is het
van belang om de wijk niet geheel los te laten en te bekijken hoe en in
welke mate een aantal voorzieningen in stand kunnen worden houden. <


SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS

Resultaten
vasthouden

Jonge single
Middelbare single
Jonge stellen
Middelbare stellen
Eén ouder gezin
Twee ouder gezin
Ouderen
Jongerenhuishoudens

Gemeente Groningen
Kostverloren
WWW.MIJNWIJK. nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten